Actualité

Déviation Weiler

 

 

WICHTEG INFORMATIOUN

 

Un d'Awunner vu Weller

 

Am Kader vum Chantier vum Ofwaasserprojet fir Duerf Weller ginn d'Leitungen elo verluecht vun der Bréck am Agank vum Duerf a Richtung Pompjeesbau. Dëst erfuerdert, dass d'Strooss komplett fir de Verkéier muss gespaart ginn vun Dënschdeg, den 28. August 2018 ab 06.00 Auer Moies bis d'Aarbechten ofgeschloss sinn. Eng Deviatioun gëtt ausgeschëldert.

Des Busarrêt fir d'Ligne 560 gëtt verluecht bei d'Kierch, de Bus fiert dann wärend dëser Zäit duerch d'rue de Hosingen.

Mir bieden Iech ëm äert Verständnis.

                                                                                                De Schäfferot

 

AVIS IMPORTANT

 

Aux habitants de Weiler

 

Dans le cadre du projet d'assainissement du village de Weiler, l'entrepreneur adjudicataire commence à poser les tuyaux et gaines depuis le pont dans l'entrée du village en direction de la caserne des sapeurs pompiers. Cette mesure nécessite la fermeture complète de la route du mardi, le 28 août 2018 à 06.00 heures du matin jusqu'à la fin des travaux. Une déviation sera mise en place.

L'arrêt de bus de la ligne 560 sera transféré pendant cette période vers l'église et les bus vont circuler via la rue de Hosingen.

Merci pour votre compréhension.

                                                                                               

Le Collège échevinal

 

La délibération du collège échevinal