Actualité

Action du 9 mai "Fir en Europa mat oppene Grenzen"

Fir en Europa mat oppene Grenzen

Europa huet dat zesummebruecht, wat zesumme gehéiert. Europa, dat ass en Zesummeschaffen an en Zesummeliewen. A kee soll d'Recht hunn, d'Leit an hir Liewensgewunnechten duerch Grenzen ze blockéieren.

Europa, dat sinn Honnerte vu gemeinsamen Aktiounen a Projeten, déi op kommunalem, lokalem a regionalem Plang ëmgesat ginn. Europa, dat si Frëndschaften a Partnerschaften, déi wäit iwwert d'Grenze vun de jeeweilege Länner erausginn. Firwat soll all dat elo beim Kampf géint d'Verbreede vun engem Virus ausser Kraaft an domadder op d'Spill gesat ginn?

Reesen ouni Grenzkontrollen. Sech sécher fillen an een deem anere vertrauen. Europäer ze sinn, bedeit zënter 75 Joer, ouni Krich kënnen ze liewen. Mat ville Fräiheeten, Garantien a Rechter. All dat baséiert op wirtschaftlecher a politescher Stabilitéit. An op der Solidaritéit ënnerteneen. Wéi dat elo zënter Joerzéngten Usus ass ënner gudden Noperen.

Europa ass awer virun allem och en Europa vun de Bierger. Onofhängeg dovunner, ob si déi eng Säit oder déi aner Säit vun de Landesgrenze liewen. Europa ass och en Europa vun de Gemengen a vun de Stied. Well et ass do, wou d'Leit doheem sinn a liewen.

Duerfir och dëse Message vun de Lëtzebuerger Gemengen a Stied zesumme mat hirem Daachverband, dem SYVICOL.

Europa soll bleiwen, wat et ass. Eng staark Unioun!

Déi Unioun gëtt, wéi vill aner Liewensgemeinschafte weltwäit, de Moment vun engem Virus op d'Prouf gestallt, mee duerfir brécht se elo awer net auserneen. Well duerfir sinn all déi Verbindungen ze staark an d'Solidaritéit ze grouss.

Haut op dësem 9. Mee 2020, dem Europadag, genau 70 Joer nom Robert Schuman senger Deklaratioun, halen d'Lëtzebuerger Gemengen zesumme mat hire jeeweilegen Nopeschgemengen aus Däitschland, der Belsch a Frankräich den europäesche Gedanke ganz héich.

Mat engem staarke Message a mat engem symbolesche Geste gëtt den Europafändel eropgezunn.

An och aus Stolz op eng Liewensgemeinschaft, déi esou vill ze bidden huet.

Duerfir: Fir en Europa mat oppene Grenzen. D'Bierger vum ale Kontinent kennen a wëlle keen anert Europa!

_____________________________________________________________________________________________

Für ein Europa mit offenen Grenzen

Europa hat zusammengeführt, was zusammengehört. Europa steht für Zusammenarbeit und Zusammenleben. Und niemand soll das Recht haben, Menschen und ihre Lebensgewohnheiten durch Grenzen zu behindern.

Europa steht für Hunderte gemeinsamer Aktionen und Projekte, die auf kommunaler, lokaler und regionaler Ebene umgesetzt werden. Europa steht für Freund- und Partnerschaften, die weit über die Grenzen der jeweiligen Länder hinausgehen. Warum soll all dies nun im Kampf gegen die Ausbreitung eines Virus außer Kraft und somit aufs Spiel gesetzt werden?

Reisen ohne Grenzkontrollen. Sich sicher fühlen und einander vertrauen. Europäer zu sein, bedeutet, seit 75 Jahren ohne Krieg leben zu können. Mit vielen Freiheiten, Sicherheiten und Rechten. All dies dank wirtschaftlicher und politischer Stabilität. Und dank der Solidarität untereinander. Wie dies bereits seit Jahrzehnten Usus ist unter guten Nachbarn.

Europa ist vor allem aber auch ein Europa der Bürger. Unabhängig davon, ob sie auf der einen oder auf der anderen Seite der Landesgrenzen leben. Europa steht auch für ein Europa der Gemeinden und Städte. Denn dort leben und fühlen sich die Menschen zu Hause.

Das ist der Grund für diese Erklärung der luxemburgischen Gemeinden und Städte zusammen mit ihrem Dachverband, dem SYVICOL.

Europa soll bleiben, was es ist. Eine starke Union!

Diese Union wird, wie viele andere Lebensgemeinschaften weltweit, zurzeit von einem Virus auf die Probe bestellt, aber deswegen bricht sie jetzt nicht auseinander. Alle diese Verbindungen sind zu stark und die Solidarität ist zu groß.

Heute, an diesem 9. Mai 2020, dem Europatag, genau 70 Jahre nach der Schuman-Erklärung, halten die luxemburgischen Gemeinden – zusammen mit ihren jeweiligen Nachbarn in Deutschland, Belgien und Frankreich – den europäischen Gedanken weiterhin hoch.

Mit einer starken Botschaft und einer symbolischen Geste wird die Europaflagge gehisst.

Auch aus Stolz auf eine Lebensgemeinschaft, die so viel zu bieten hat.

Aus diesem Grund: Für ein Europa mit offenen Grenzen. Die Bürger des alten Kontinents kennen und wollen kein anderes Europa!


_____________________________________________________________________________________________

Pour une Europe aux frontières ouvertes

L'Europe a uni ce qui va ensemble. L'Europe, c'est la collaboration et la cohabitation. Personne ne doit avoir le droit de bloquer les habitudes des personnes par des frontières.

L'Europe, ce sont des centaines d'actions et de projets communs mis en œuvre sur le plan communal, local et régional. L'Europe, ce sont des amitiés et des partenariats, qui vont bien au-delà des frontières des différents pays. Pourquoi tout remettre en cause pour lutter contre la propagation d'un virus ?

Voyager sans contrôles aux frontières. Se sentir en sécurité et faire confiance les uns aux autres. Être Européen signifie pouvoir vivre sans guerre depuis 75 ans. Avec beaucoup de libertés, de garanties et de droits. Tout cela repose sur la stabilité économique et politique. Et sur la solidarité entre tous. C'était l'usage depuis des décennies entre bons voisins.

L'Europe est avant tout aussi l'Europe des citoyens. Peu importe de quel côté d'une frontière nationale ils vivent. L'Europe, c'est aussi l'Europe des communes et des villes. C'est là que les gens sont chez eux, c'est là qu'ils vivent.

D'où ce message des communes et des villes luxembourgeoises, ensemble avec leur syndicat, le SYVICOL.

L'Europe doit rester ce qu'elle est. Une Union forte !

Comme de nombreuses autres communautés à travers le monde, cette Union est actuellement mise à l'épreuve par un virus, mais elle ne se brisera pas pour autant. Tous ces liens sont trop forts et la solidarité est trop grande pour que cela puisse arriver.

Aujourd'hui, 9 mai 2020, Journée de l'Europe, 70 ans après la déclaration de Robert Schuman, les communes luxembourgeoises, ensemble avec leurs communes voisines en Allemagne, en Belgique et en France, portent haut l'esprit de l'Europe.

Le drapeau de l'Europe est hissé en tant que message fort et geste symbolique, mais aussi par fierté de cette communauté qui nous apporte tant.

C'est pourquoi nous revendiquons une Europe aux frontières ouvertes. Les citoyens du vieux continent ne connaissent et ne veulent pas d'Europe différente !​


_____________________________________________________________________________________________

For a Europe with open borders

Europe united what belongs together. Europe stands for working together and living together. No one should have the right to block people and their lifestyles by imposing borders.

Europe stands for hundreds of joint actions and projects that are organised at communal, local or regional level. Europe stands for friendships and partnerships that extend far beyond the borders of the countries concerned. So why should all that now be suspended and therefore jeopardised in the fight against the spread of a virus?

Travelling without border controls. Feeling safe and trusting other people. Being European means living without war for 75 years, and with innumerable freedoms, acquired gains and rights. All of this is based on economic and political stability. And on the solidarity between our peoples that has become the norm between good neighbours.

Above all, however, Europe is a Europe of its citizens – regardless of whether they live on one side or on the other side of national borders. Europe is also a Europe of communes and towns, because that's where people live and feel at home.

Hence this declaration from Luxembourg's communes and towns, along with their umbrella organisation, SYVICOL (Association of Towns and Municipalities of Luxembourg).

Europe should remain what it is: a strong Union!

Like many other partnerships across the world, this union is being put to the test during this pandemic, but that doesn't mean it is at an end. After all, the forged bonds are too strong and the sense of solidarity too great.

On this day, 9 May 2020, Europe Day, exactly 70 years after the Schuman Declaration, the communes of Luxembourg, along with their neighbouring communes in Germany, Belgium and France, still hold the European idea in the highest esteem.

Hoisting the European flag is a symbolic gesture that sends a strong message.

We do it out of pride in a partnership that has so much to offer.

Therefore: for a Europe with open borders. The citizens of the Old Continent know and want no other kind of Europe!