Dernière modification : 29 août 2018 à 09:22

Loscht op EE Geméisgaart?
Envie d'un jardin potager?

 

    • Jo, mee dir hutt kee private Gaart?
    • Oui, mais vous ne disposez pas d'un jardin privé ?

D' Klima Team an Zesummenaarbecht mat der Gemeng Pëtschent proposéiert Iech eng Léisung:
La Commission du Pacte Climat, en coopération avec l'administration communale de Putscheid, vous propose une solution :

 

De néie Biergergaart hannert der Gemeng

Le nouveau jardin des citoyens derrière la mairie

 

D'Gemeng Pëtschent bitt all interesséierten Awunner d'Méiglechkeet ee private Gaart hannert der Gemeng unzeleeën. Wann Dir Interessie hutt kennt dir Iech eng Parzell reservéieren an ären eegene Gaart bedreiwen.
La commune de Putscheid offre aux habitants intéressés l'opportunité de réserver une parcelle derrière la mairie et d'y cultiver leurs propres légumes.

 

D'Virdeeler vun dem Biergergaart :Les avantages du nouveau jardin:
  • Geméis selwer ziichten
  • Cultiver ses propres légumes
  • Keng Käschte vir de Gaart ze lounen
  • Pas de frais de location pour le jardin
  • D' soziaalt Zesummeliewe gëtt gestäerkt
  • La coexistence sociale est renforcée

All interesséiert Bierger kennen sech gären op der Gemeng mellen.
Chaque habitant intéressé est invité à contacter la commune.

Administration communale de la commune de Putscheid
7, Veinerstrooss
L-9462 Putscheid
Tél : 990420-20

email : bourgmestre@putscheid.lu

Non
Non