Actualité

mesures de prévention - präventive Maßnahmen Coronavirus

​Veuillez trouver ci-joint les mesures de prévetions contre le "Coronavirus"

Anbei finden Sie präventive Maßnahmen gegen das "Coronavirus"

An der Annexe fannt Dir méiglech Präventiounen géint de "Coronavirus"


 

Link Lien

 

Hei fannt Dir déi aktuell Situatioun:

Ici vous trouvez la situation actuelle:

Hier finden Sie die aktuellen Geschehnisse:

https://gouvernement.lu/de/dossiers.gouv_msan%2Bde%2Bdossiers%2B2020%2Bcorona-virus.html